Генерално консулство на Русия в Русе (Република България)
(+359 82) 82 22 52
/
bg ru

Деца, получаващи гражданство на РФ

ПРИДОБИВАНЕ НА ГРАЖДАНСТВО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО РОЖДЕНИЕ (член 12 от Федералния закон „За гражданство на Руската Федерация“)


1. Детето придобива гражданство на Руската Федерация по рождение, ако в деня на раждането му:

а) и двамата му родители или единственият му родител притежават гражданство на Руската Федерация (независимо от мястото на раждане на детето).

Списък на необходимите документи:

1. Молба (попълва се на сайта http://nation.kdmid.ru/) на руски език – в 1 екз.

2. Удостоверение/Съобщение за раждане на детето.

3. Валидни задгранични паспорти на родителите (на единствения родител).

4. Вътрешни паспорти на родителите/я (ако са били издавани на територията на Руската Федерация).

5. Ако в съответствие с изискванията на законодателството на приемащата държава фамилията на майката в удостоверение за раждане е различна от тази, която е посочена във валидния паспорт (например, моминска фамилия), необходимо е да се подадат оригинални документи, потвърждаващи промяната на фамилията. 

БЕЗ АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА


б) единият от родителите на детето има гражданство на Руската Федерация, а другият родител е лице без гражданство или е признат за безследно изчезнал или местопребиваването му е неизвестно (независимо от мястото на раждане на детето).

Списък на необходимите документи:

1. Молба (попълва се на сайта http://nation.kdmid.ru/) на руски език – в 1 екз.

2. Удостоверение/Съобщение за раждане на детето.

3. Валиден задграничен паспорт на родител-гражданин на Руската Федерация.

4. Вътрешен паспорт на родител-гражданин на Руската Федерация (ако е бил издаван на територията на Руската Федерация).

5. Паспорт на родител-лице без гражданство (или решение на съда за признаването на лицето за безследно изчезнал; или нотариално заверена декларация /свободен текст/, че родителят-заявител не разполага с информация относно местонахождението на другия родител на детето).

6. Ако в съответствие с изискванията на законодателството на приемащата държава фамилията на майката в удостоверение за раждане е различна от тази, която е посочена във валидния паспорт (например, моминска фамилия), необходимо е да се подадат оригинални документи, потвърждаващи промяната на фамилията. 

 

БЕЗ АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА


в) единият от родителите на детето има гражданство на Руската Федерация, а другият родител е гражданин на чужда държава, при условие че детето е родено на територията на Руската Федерация или че иначе може да стане лице без гражданство.

Списък на необходимите документи:

1. Молба (попълва се на сайта http://nation.kdmid.ru/) на руски език – в 1 екз.

2. Удостоверение/Съобщение за раждане на детето.

3. Валиден задграничен паспорт на родител-гражданин на Руската Федерация.

4. Вътрешен паспорт на родител-гражданин на Руската Федерация (ако е бил издаван на територията на Руската Федерация).

5. Паспорт на родител-гражданин на чужда държава.

6. Документ от упълномощения орган на чуждата държава, чийто гражданин е единият родител, който да потвърждава липсата на основания за придобиване от детето на гражданство на тази чужда държава по рождение.

7. Документ от упълномощения орган на чуждата държава, на територията на която е родено детето, потвърждаващ липсата на основания за придобиване от детето на гражданството на тази чужда държава по рождение.

8. Ако в съответствие с изискванията на законодателството на приемащата държава фамилията на майката в удостоверение за раждане е различна от тази, която е посочена във валидния паспорт (например, моминска фамилия), необходимо е да се подадат оригинални документи, потвърждаващи промяната на фамилията. 

БЕЗ АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

 

ВНИМАНЕ! Всички документи, които се представят в Генералното консулство, трябва да бъдат снабдени с превод на руски език, ако са съставени на чужд език. Точността на превода или подписа на преводача трябва да бъдат нотариално заверени по реда, отговарящ на законодателството на Руската Федерация за нотариата.

Преводът на български документи следва да бъде извършен от преводаческа агенция, Верността на превода трябва да бъде удостоверена от руски нотариус или от консулски служител, оправомощен да извършва нотариални заверки.


ПРИДОБИВАНЕ НА ГРАЖДАНСТВО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОПРОСТЕНА ПРОЦЕДУРА (член 14 от Федералния закон „За гражданство на Руската Федерация“)


6. Гражданството на Руската Федерация по опростена процедура без спазване на условията по чл.13 ал.1 от гореспоменатия Федерален закон, придобива непълнолетно дете и недееспособно лице, ако те са чужди граждани или лица без гражданство:

а) непълнолетно дете, когато единият му родител притежава гражданството на Руската Федерация,  на основание на подадена молба от този родител и при наличие на съгласието на другия родител, детето да придобие гражданство на Руската Федерация. Съгласието не се изисква, когато детето живее на територията на Руската Федерация.

Списък на необходимите документи:

1. Молба (попълва се на сайта http://nation.kdmid.ru/) на руски език:

- за лица под 14 години се разпечатва 1 екземпляр;

- за лица над 14 години се разпечатват 2 екземпляра.

2. Документ за самоличност на заявителя, доказващ гражданството му или липсата на гражданство, както и документи, потвърждаващи местоживеене и адресната регистрация на заявителя. Не се изисква представянето на отделни документи, потвърждаващи гражданството на заявителя или местоживеенето му, ако тези данни се съдържат в документа за самоличност на заявителя.

3. Вътрешен паспорт на гражданин на Руската Федерация на родителя, който подава молбата (ако той притежава такъв).

4. При промяна на фамилно име, собствено име или презиме на заявителя, в Генералното консулство се представят документи, потвърждаващи промяната на фамилното име, собственото име или презимето.

5. Три снимки на детето (за деца над 6 години), размер 3 х 4 см.

6. Удостоверение за раждане на детето, както и неговия паспорт (ако има такъв).

7. Национален документ за самоличност на втория родител.

8. Документ, удостоверяващ законно пребиваване на детето извън Руската Федерация ("удостоверение за постоянен адрес", издава се в община).

9. Писмено съгласие от втория родител с чуждо гражданство, че той не възразява детето му да придобие гражданство на Руската Федерация.

10. Писмено съгласие на дете на възраст от 14 до 18 години за оформянето му на гражданство на Руската федерация.

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА – 65 дол. САЩ


б) непълнолетно дете, чийто единствен родител има гражданство на Руската Федерация – на основание на подадена молба от родителя.

Списък на необходимите документи:

1. Молба (попълва се на сайта http://nation.kdmid.ru/) на руски език – 2 екземпляра.

- за лица под 14 години се разпечатва 1 екземпляр;

- за лица над 14 години се разпечатват 2 екземпляра.

2. Документ за самоличност на заявителя, доказващ гражданството му или липсата на гражданство, както и документи, потвърждаващи местоживеене и адресната регистрация на заявителя. Не се изисква представянето на отделни документи, потвърждаващи гражданството на заявителя или местоживеенето му, ако тези данни се съдържат в документа за самоличност на заявителя.

3. Вътрешен паспорт на гражданин на Руската Федерация на родителя, който подава молбата (ако той притежава такъв).

4. При промяна на фамилно име, собствено име или презиме на заявителя, в Генералното консулство се представят документи, потвърждаващи промяната на фамилното име, собственото име или презимето.

5. Три снимки на детето (за деца над 6 години), размер 3 х 4 см.

6. Удостоверение за раждане на дете, което съдържа информация за единствения родител на детето. Ако и двамата родители са посочени в удостоверение за раждане, се предоставя и документ, потвърждаващ, че информацията за другия родител е била въведена според думите на майката. 

7. Българска лична карта или паспорт на детето (ако той притежава такъв)

8. Документ, удостоверяващ законно пребиваване на детето извън Руската Федерация ("удостоверение за постоянен адрес", прави се в община) 

9. Писмено съгласие на дете на възраст от 14 до 18 години за оформянето му на гражданство на Руската Федерация.

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА – 65 дол. САЩ

 

в) непълнолетно дете или недееспособно лице, поставено под попечителство или настойничество - по искане на попечител или настойник, притежаващ гражданство на Руската Федерация.

Списък на необходимите документи:

1. Молба (попълва се на сайта http://nation.kdmid.ru/) на руски език – 2 екземпляра.

- за лица под 14 години се разпечатва 1 екземпляр;

- за лица над 14 години се разпечатват 2 екземпляра.

2. Документ за самоличност на настойника/попечителя, доказващ гражданството му или липсата на гражданство, както и документи, потвърждаващи местоживеене и адресната регистрация на заявителя. Не се изисква представянето на отделни документи, потвърждаващи гражданството на заявителя или местоживеенето му, ако тези данни се съдържат в документа за самоличност на заявителя.

3. Три снимки на недееспособното лице/детето (над 6 години), размер 3 х 4 см.

4. Удостоверение за раждане на детето/недееспособното лице.

5. Българска лична карта или паспорт на детето/недееспособното лице (ако той притежава такъв).

6. Писмено съгласие на дете над 14 години за оформянето му на гражданство на Руската Федерация.

7. Удостоверение за поставяне под попечителство или настойничество или решение на съда за признаване на лицето за недееспособно.

8. При промяна на фамилно име, собствено име или презиме на заявителя, в Генералното консулство се представят документи, потвърждаващи промяната на фамилното име, собственото име или презимето.

9. Документ, удостоверяващ законно пребиваване на детето или недееспособното извън Руската Федерация ("удостоверение за постоянен адрес", прави се в община) 

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА – 65 дол. САЩ


ВНИМАНИЕ! Молбите се подават от заявителя лично. Всички подавани в Генералното консулство документи, съставени на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на руски. Точността на превода или подписа на преводача трябва да бъдат нотариално заверени по реда, отговарящ на законодателството на Руската Федерация за нотариата. Преводът на български документи следва да бъде извършен от преводаческа агенция. Верността на превода трябва да бъде удостоверена от руски нотариус или от консулски служител, оправомощен да извършва нотариални заверки.

Молбата се смята за приета за разглеждане в деня, в който заявителят представи всички необходими и надлежно оформени документи и собственоръчно сложи на нея подпис и дата.

Разглеждането на молбите за промяна на гражданство на деца на възраст от 14 до 18 години и вземането на решения по тях се извършват в рамките на шест месеца от датата на подаване на молбата и представяне на всички необходими и надлежно оформени документи. Разглеждането на молбите за промяна на гражданството на деца под 14-годишна възраст и вземането на решения по тях се извършва в рамките на един месец от датата на подаване на молба, придружена от всички необходими документи.

По същия начин придобиват руско гражданство непълнолетни деца и недееспособни лица, поставени под попечителство или настойничество. В този случай молбите се подават от попечители или настойници, които притежават гражданство на Руската Федерация.