Генерално консулство на Русия в Русе (Република България)
(+359 82) 82 22 52
/
bg ru

Отказ от гражданство на РФ

В съответствие с Федералния закон „За гражданство на Руската Федерация”, влязъл в сила на 1 юли 2002 година, гражданите на Руската Федерация, живеещи на територията на чужда държава, могат да се откажат от руско гражданство с подаване на молба в дипломатическата мисия или консулската служба на Руската Федерация в чужбина.

За целта е необходимо те да представят следните документи:

 • Молба (попълва се на сайта http://nation.kdmid.ru/) със задължително попълване на всички полета на руски език – в два екземпляра.
 • Две цветни снимки паспортен формат (3х4 см);
 • Национален паспорт на гражданина на Руската Федерация;
 • Документ, въз основа на който лицето пребивава в РБ (българска лична карта), превод на руски език (разпечатан, без заверка);
 • Документ за отписване от регистрационен отчет по местоживеене в Руската Федерация (ако няма съответен печат в паспорта на заявителя);
 • Документ от упълномощен орган на чуждата държава, потвърждаващ, че заявителят притежава и друго гражданство или, че той ще придобие друго гражданство, в случай на отказ от гражданство на Руската Федерация;
 • Удостоверение от данъчен орган на Руската Федерация за липсата на задължения на данъчно задължено лице. За получаването на горепосочения документ от физическото лице, изявило желание да се откаже от гражданството на Руската Федерация, в данъчния орган заедно с молбата се представят и документи, които потвърждават съответствието на последното местоживеене на лицето на територията на Руската Федерация (респективно РСФСР) на местонахождението на данъчния орган. Потвърждаващите документи могат да бъдат: паспорт или документ за самоличност; в случай на промяна на фамилно име (на име или презиме) – документ, удостоверяващ според законодателството на Руската Федерация извършената промяна на фамилното име (името или презимето). Данъчните служби в срок до 10 дни разглеждат представените от заявителя документи и взимат решение за издаване на удостоверение (справка). Молбите на граждани на Русия, които нямат или никога не са имали определено местоживеене на територията на Руската Федерация (респективно РСФСР), заедно с приложените документи се изпращат до „Междурегионална инспекция на Федералната данъчна служба за централизирана обработка на данни“ (МИ ФНС России по ЦОД – рус.) на адрес: Русия, 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, тел.: +7-495-913-0770; факс: +7-495-913-0779; За повече информация посетете официалния сайт на Федералната данъчна служба
 • Удостоверение за сключен брак/развод (ако лицето е женено/разведено);
 • Диплома за средно (висше) образование.

Молбата се подава от заявителя лично. Всички подавани в консулската служба документи, съставени на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на руски. Точността на превода или автентичността на подписа на преводача трябва да бъдат нотариално заверени по реда, отговарящ на законодателството на Руската Федерация за нотариата.

Преводът на български документи следва да бъде извършен от преводаческа агенция. Верността на превода трябва да бъде удостоверена от руски нотариус или от консулски служител, оправомощен да извършва нотариални заверки.

Молбата се смята за приета за разглеждане в деня, в който заявителят представи всички необходими и надлежно оформени документи и собственоръчно сложи на нея подпис и дата. Срокът за разглеждане на молбата и вземане на решение е до шест месеца от деня, в който заявителят е представил всички необходими и надлежно оформени документи.

Отказ от гражданство на Руската Федерация не се допуска, когато гражданинът на Руската Федерация:

 • има неизпълнено пред Руската Федерация задължение, установено въз основа на федерален закон;
 • е привлечен от компетентните органи на Руската Федерация като обвиняем по наказателно дело или ако спрямо лицето има влязла в сила присъда, подлежаща на изпълнение;
 • не притежава друго гражданство и няма гаранции за придобиването на такова.