Генерално консулство на Русия в Русе (Република България)
(+359 82) 82 22 52
/
bg ru

Руско гражданство

Понастоящем редът за придобиване на руско гражданство се регулира от Федералния закон от 31 май 2002 година № 62 „За гражданството на Руската Федерация” (по-нататък – Федерален закон). Съгласно член 33, алинея 4 от Федералния закон, списъкът с необходимите документи за придобиване на  руско гражданство е определен с Наредба за реда на разглеждане на въпроси по гражданството, утвърден с Указ № 1325 на Президента на Руската Федерация от 14.11.2002 г.   

1. Най-важното условие за придобиване на руско гражданство е заявителят да живее постоянно на територията на Руската Федерация. Съгласно член 14, алинея 1 от Федералния закон горепосоченото изискване не е задължително за лица с чуждо гражданство и лица без гражданство, подаващи молба за придобиване на руско гражданство в дипломатическите и консулски представителства на Руската Федерация в следните случаи: 

  • когато поне единият родител е руски гражданин и живее на територията на Руската Федерация; 
  • когато са били граждани на СССР и продължават да живеят в държави, влизали в състава на СССР, но нямат гражданство на тези държави, в резултат на което стават лица без гражданство. 

Условието за получаване на руско гражданство при тези лица е отказът им от гражданството, което имат към момента. 

Федералният закон не предвижда други основания за придобиване на руско гражданство от лица с чуждо гражданство и лица без гражданство, живеещи постоянно извън пределите на Руската Федерация. 

Към настоящия момент действа Държавна програма за оказване на съдействие за доброволно преселване в Руската Федерация на съотечественици, живеещи зад граница. В тази връзка информираме, че в съответствие с член 14, алинея 7 от гореспоменатия Федерален закон чуждите граждани и лицата без гражданство с адресна регистрация на територията на субект от Руската Федерация, който са избрали за постоянно местожителство, съгласно горепосочената Държавна програма могат да получат и руско гражданство по опростен ред без значение от времето, в което са живели на територията на Руската Федерация. Допълнителна информация за Държавната програма може да бъде намерена на сайта на МВнР на Русия (линк - http://www.mid.ru/activity/compatriots). 

2. Съгласно член 14, алинея 6 от Федералния закон дипломатическите представителства и консулските учреждения на Руската Федерация могат да дават  руско гражданство по опростен ред на дете и недееспособно лице, които са чужди граждани или лица без гражданство в следните случаи: 

  • на дете, ако единият от родителите е гражданин на Руската Федерация и подаде лично молба със съгласието на другия родител детето им да придобие гражданство на Руската Федерация; 
  • на дете, ако единственият му родител е гражданин на Руската Федерация и подаде лично молба; 
  • на дете или недееспособно лице, поставени под опека или под попечителство на гражданин на Руската Федерация, с изключение на случаите, предвидени от член 13, алинея 1 на Федералния закон от 24 април 2008 година № 48-ФЗ „ За опеката и попечителството” (когато родителите са подали в органите за опека и попечителство съвместно заявление за поставяне на детето им под опека или попечителство, тъй като по уважителни причини не могат да изпълняват родителските си задължения). 

Обръщаме специално внимание на факта, че при оформянето на руско гражданство на деца и нетрудоспособни лица не се изисква отказ от настоящото им гражданство. 

3. Съгласно член 6 от Федералния закон Гражданин на Руската Федерация, притежаващ и друго гражданство, се разглежда от Руската Федерация само като неин гражданин, с изключение на случаите, предвидени от международен договор на Руската Федерация или от федерален закон.  (Руската Федерация и САЩ не са сключвали договор за двойно гражданство). 

Приемането на чуждо гражданство от гражданин на Руската Федерация не изисква от него прекратяване на руското му гражданство. 

4. Руски гражданин, който има и друго чуждо гражданство, пътувайки в Руската Федерация, е длъжен да влиза в страната с валиден задграничен паспорт на гражданин на Руската Федерация. 

5. Отказът от гражданство на Руската Федерация на лице, живеещо на територията на чужда държава, става чрез доброволно волеизявление в опростен ред на основание на член 19, алинея 2 от Федералния закон. 

Отказът от гражданство на Руската Федерация не се допуска в следните случаи: 

  • ако гражданинът има неизпълнени задължения към Руската Федерация, установени с федерален закон; 
  • ако е привлечен от компетентните органи на Руската Федерация като обвиняем по наказателно дело или има влязла в сила и подлежаща на изпълнение съдебна присъда; 
  • ако няма друго гражданство и гаранции за придобиването му. 

6. Отказът от руско гражданство на дете, на което единият от родителите е гражданин на Руската Федерация, а другият има чуждо гражданство, или на което единственият родител е чуждестранен гражданин, става в опростен ред по заявление на двамата родители или по заявление на единствения родител, въз основа на член 19, алинея 3 от Федералния закон. 

7. Решението за промяна на гражданството (придобиване/отказ), а също така заключението на дипломатическото представителство или на консулското учреждение на Руската Федерация за наличие/отсъствие на руско гражданство (или копия от тях), не се дават на ръка.