Генерално консулство на Русия в Русе (Република България)
(+359 82) 82 22 52
/
bg ru

Пенсионни въпроси

Правила за подаване на документи за изплащане на пенсии  на граждани на Руската Федерация, постоянно живеещи в България

Внимание: С Постановление на Правителството на Руската Федерация от 13 август 2016 година № 793 са внесени изменения в Правилника за реда на изплащане на осигурителни пенсии на лица, постоянно живеещи извън пределите на Руската Федерация /утвърден с постановление на Правителството на Руската Федерация от 17 декември 2014 година  № 1386/.

От 1 януари 2017 година се въвежда нов формуляр за лично удостоверяване, че гражданинът е жив, който се подава с цел продължаване на изплащането на пенсията и предвижда задължително внасяне на данни за съответното лице – дали е прекратил или продължава да извършва трудова или друга дейност въз основа на документ, издаден от компетентните органи /или длъжностно лице/ на държавата, в която живее.

В Пенсионния фонд на Руската Федерация е открита гореща телефонна линия /+7 495-987-80-04; +7 495-987-80-30/ за въпроси, свързани с удостоверяването, че лицето е живо в органите, осъществяващи пенсионното осигуряване!

Оформянето на пенсионни документи в консулския отдел на Посолството на Русия в България се извършва в съответствие с Постановление на Правителството на Руската Федерация от 17 декември 2014 година № 1386 „За реда на изплащане на осигурителни пенсии на лица, преминали на постоянно местожителство извън пределите на Руската Федерация”, влязло в сила на 01 януари 2015 г.

Въпросите за пенсионното осигуряване на граждани на Русия и България, живеещи на териториите на двете страни, се регулират от Договор между Руската Федерация и Република България за социално осигуряване от 27 февруари 2009 година /по-нататък-Договор/, а също така от Споразумение между Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската Федерация и Министъра на труда и социалната политика на Република България за прилагането на Договора, сключено на 13 ноември 2010 година /по-нататък – Споразумение/.

Договорът се основава на принципа на пропорционалност, което означава пенсиониране на правоимащо лице от всяка от Страните според собствения бюджет и въз основа на размера на пенсионните права, придобити на територията и.

Съгласно Договора към Руската Федерация се отнасят трудовите пенсии по старост /включително предсрочните/, по инвалидност, вдовишки и социални пенсии.

Социалните пенсии се отпускат и изплащат в съответствие със законодателството на държавата, в която живее лицето. Това означава, че социална пенсия, отпусната в Русия, не може да се изплаща в България.

На гражданите на други държави, включително на бивши републики на СССР, не се предоставя право на пенсионно осигуряване по този Договор.

Договорът не важи за военнослужещи и приравнените в пенсионно отношение  към тях лица и държавни цивилни служители.

Отпускането, минаването от един вид пенсия на друг, преизчисляването и преразглеждането на пенсии става въз основа на заявление по формуляр на съответната страна, в която постоянно живее гражданинът, и на необходимите документи, представени от осигуреното лице в компетентното учреждение на тази от Договарящите се Страни, на чиято територия живее.

Отпускане и изплащане на пенсия 

За отпускането и изплащането на руска пенсия кандидатстващото лице, живеещо постоянно в България,  трябва да се обърне към Националния осигурителен институт на Република България и /или/ неговите териториални подразделения, които осъществяват необходимото взаимодействие с Пенсионния фонд на Руската Федерация /ПФР/ по въпроса за пенсионното му осигуряване. При определяне правото на пенсия в съответствие със законодателството на Договарящите се Страни и при конвертиране на пенсионните права в съответствие със законодателството на Руската Федерация, се отчита осигурителния /трудовия/ стаж, придобит на териториите на двете Договарящи се Страни, освен в случаите в които тези периоди на трудов стаж съвпадат по време на придобиване.*

Всяка от Договарящите се Страни изчислява размера на пенсията съгласно изискванията си за осигурителен /трудов/ стаж, а в Република България – съгласно осигурителния доход, в съответствие със законодателството на съответната Договаряща се страна. Изчисляването и потвърждаването на осигурителния /трудовия/ стаж за определяне размера на пенсията става с оглед нормативите на Договора, съгласно законодателството на Договарящата се Страна, отпускаща пенсията.**

Когато общия осигурителен /трудов/ стаж, придобит по законодателството на една от Страните, е по-малко от една година и този период не дава право на пенсия, то той се зачита от компетентните организации на другата Страна при условие, че осигурителния /трудовия/ стаж, придобит на територията на същата тази Страна, предоставя право на пенсия.

Преразглеждане размера на пенсията

Пенсии, отпуснати преди влизането в сила на гореспоменатия Договор, могат да бъдат преразгледани съгласно изискванията по него, въз основа на молба от лицето на първо число на месеца, следващ месеца, през който е подадена молбата /заявлението/, но не по-рано от деня на влизане в сила на Договора.***

Такова преразглеждане на датата на подаване на молбата /заявлението/ не може да доведе до намаляване размера на пенсията. При това се взема под внимание факта, че общия размер на определените за преразглеждане на съответната дата, съгласно Договора суми на руска и българска пенсии, не може да бъде по-нисък от по-рано предоставения без оглед на изискванията на Договора обем на пенсионно осигуряване.

Преводът на сумите, отпуснати за България, ПФР превежда на всеки три месеца, в последния месец на тримесечието по сметка на Националния осигурителен институт, който извършва разпределянето на руските пенсии до съответните им получатели. Разходите, свързани с тези процедури, са за сметка на ПФР и НОИ.

Този ред на изплащане /превод/ на пенсия не изисква ежегодно предоставяне на документ, потвърждаващ факта, че лицето-получател на пенсия е живо.

Преводът на сумите на отпуснатите руски пенсии,  изплащани в България до влизането в сила на Договора, продължава по реда, предвиден от законодателството на Страната, включващ и ежегодното предоставяне на документ, потвърждаващ факта, че лицето-получател на пенсия е живо, до момента на преразглеждане на пенсията в съответствие нормативите на Договора.

Списъкът с документи, които трябва да представят гражданите, постоянно живеещи в България, за да им бъде отпусната руска трудова пенсия съгласно Договора, са публикувани на официалния сайт на ПФР в рубриката „ Пенсионно осигуряване на граждани, живеещи зад граница, в рамките на международни договори /споразумения/ с Руската Федерация”.

* Съгласно чл.10, т.1 от Договора

** Съгласно чл. 11, т.1 от Договора

*** Съгласно чл. 23 от Договора

Номерът на многоканалния телефон за справки на клиентската служба на Департамента на ПФР по въпросите на пенсионното осигуряване на лица, живеещи зад граница, е: +7 495-987-80-30.

Също така може да намерите подробна информация на сайта на Пенсионния фонд на Руската Федерация www.pfrf.ru.

ВНИМАНИЕ: Консулският департамент на МВнР на Русия е въвел интернет-сайт, чрез който всеки пенсионер, живеещ зад граница, може да подаде в консулско учреждение молба /заявление/ за издаване на необходимите му пенсионни справки, както и за потвърждаване на факта, че е жив, с цел продължаване на изплащането на пенсията му в съответния период. Предварителното предаване на личните ви данни значително ще съкрати времето за издаване на изискваните документи от консулското учреждение.

Адрес на портала: https//pension.kdmid.ru/.