Генерално консулство на Русия в Русе (Република България)
(+359 82) 82 22 52
/
bg ru

Регистрация на брак

За сключването на брак е необходимо взаимното доброволно съгласие на мъжа и жената, встъпващи в брак, и да са достигнали брачна възраст.

Лицата, встъпващи в брак, подават в консулското учреждение общо заявление в писмен вид, което се подписва в присъствието на консула. Едновременно с подаването на общото заявление за сключване на брак пред консула трябва да се представят: 

  • документи, удостоверяващи личността на встъпващите в брак; 

  • документи, потвърждаващи, че встъпващите в брак не са в други брачни отношения; 

  • документ, потвърждаващ прекратяването на предишен брак, ако лицето (лицата) е било (са били) в брачни отношения с друг партньор (свидетелство за разтрогване на брака, за смъртта на съпруга, влязло в сила законно решение на съда за признаването на брака за недействителен и др.); 

  • Държавната регистрация за сключване на брак се извършва един месец след подаването на общото заявление. По взаимно заявление на встъпващите в брак, при наличието на уважителни причини консулът може да съкрати този срок или да го увеличи за не повече от месец. При наличието на особени обстоятелства (раждане на дете, болест и др.) бракът може да бъде сключен в деня на подаването на общото заявление.

     

Сключването на брака и държавната регистрация за сключване на брак (записване на акта за сключване на брак и издаването на съпрузите на свидетелство за сключен брак) става в сградата на консулското учреждение в присъствието на лицата, встъпващи в брак.

Сключване на брак с пълномощно или чрез представител не се допуска.

При регистрацията на брака по желание от страна на съпрузите една от фамилиите става обща или всеки запазва добрачната си фамилия. Общата фамилия на съпрузите може да се образува като към фамилията на жената се прибави фамилията на мъжа, тя може да се състои от не повече от две фамилии, съединени при изписване с тире.

Консулската такса за регистрация на брак и за издаване на свидетелство за сключен брак е 30 щатски долара.

 Брак не може да бъде сключен между: 

  • лица, едно от които  все още състои в друг брак; 

  • близки роднини (роднини по пряка, възходяща и низходяща линия /родители и деца; дядовци, баби и внуци/, полу- братя и полу-сестри, които имат обща майка или общ баща, братя и сестри); 

  • осиновители и осиновени; 

  • лица, едно от които е признато от съда за недееспособно вследствие на психическо разстройство.