В Н И М А Н И Е ! ! ! 

При подаване на документите за виза във визовата секция на консулския отдел, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Чужди граждани и лица без гражданство могат да влизат в пределите на Руската Федерация и да излизат от Руската Федерация при наличието на руска виза, издадена по валидни документи за самоличност, и признати от Руската Федерация като такива, ако друго не е предвидено от международни договорености на Руската Федерация.

Заявителят е длъжен да подаде документите лично или чрез нотариално заверено пълномощно.

Таксите по издаването на виза се заплащат в пълен размер при подаването на документите.
Пари, приети от граждани във вид на такси за извършване на консулски действия, в случай на отказ от дадената консулска услуга, не подлежат на връщане.
 

От заплащане на визови такси са освободени следните категории лица:

  • Близки роднини – съпруги, деца /включително приемни/, родители /включително опекуни и попечители/, баби, дядовци, внуци на граждани на България, законно живеещи на територията на Руската Федерация;
  • членове на официални делегации, които въз основа на официална покана, адресирана до Руската Федерация, до държава – членка или от Европейския съюз, вземат участие в официални срещи, консултации, преговори, или по програми за обмен, а също в мероприятия, провеждани на територията на Руската Федерация;
  • членове на Правителството и Парламента на България, на Конституционния и Върховния съд;
  • ученици, студенти, аспиранти и съпровождащите ги преподаватели, заминаващи на обучение или на учебен стаж;
  • инвалиди, отиващи на лечение /операция/ и лицата, които при необходимост ги съпровождат;
  • лица, представили документи, потвърждаващи необходимостта от осъществяване на пътуване от хуманитарен характер, в това число за получаване на спешна медицинска помощ  и съпровождащите ги лица, а също за присъствие на погребение или за посещение на тежко болен близък роднина;
  • участници в младежки спортни мероприятия и съпровождащите ги лица;
  • лица, участващи в научна, културна или творческа дейност, включително в университетски и други програми за обмен;
  • участници в официални програми за обмен между побратимени градове;
  • деца до 6 г.