Генерално консулство на Русия в Русе (Република България)
(+359 82) 82 22 52
/
bg ru

Визови въпроси

За подаване на документи за издаване на руска виза препоръчваме да се обърнете към Визовия център, намиращ се на адрес: гр. Русе, ул. Ниш, 48, електронен адрес в мрежата на Интернет: http://russia-visacentre.com/en/visa/bulgaria/russia 

Визовият център е открит с цел повишаване качеството на обслужване на чужди граждани и лица без гражданство, кандидатстващи за получаване на входна виза за Руската Федерация, ускоряване и опростяване на процедурата по издаването й, създаване на максимално комфортни условия за заявителите. На територията на България също така работят визови центрове в градовете Варна и София.

Визовите центрове са официално упълномощени да приемат, обработват и предават за разглеждане в дипломатическите представителства и консулските учреждения на Руската Федерация документи за издаване на визи, включително да събират необходимите консулски такси от физически лица, фирми и организации (включително от туристически агенции), а също така да предават паспортите с готовите визи. Служителите на визовите центрове консултират заявителите по въпроси, свързани с попълването на визовата анкета, необходимия комплект документи за издаването на виза, за реда и срока на получаването й и т.н.

Окончателното решение за издаване или за отказ на виза се взема непосредствено от руските дипломатически представителства и консулските задгранични учреждения.

Чуждестранен гражданин има право да подава документи непосредствено в руско дипломатическо представителство или в консулско задгранично учреждение, в случай, че кандидатства за виза за себе си или за близък роднина (понеделник, сряда и петък от 09.00 до 12.30 ч.), но това може да бъде направено само след предварително записване. Освен в тези случаи, услугите на визовия център могат да бъдат заобиколени, когато се приемат документи за издаване на виза по молба от МВнР на България (вкл. за гости на работещи в Русия служители на български дипломатически представителства и консулски задгранични учреждения), а също така за членове на официални делегации на РБ, заминаващи за РФ по покана на руските органи на държавната власт.

Всички фирми и организации, включително туристическите агенции и други фирми-посредници, занимаващи се с оформянето на руски визи за свои клиенти (независимо от целта на пътуването им до Русия), са длъжни да подават документите за издаване на руски визи във визовите центрове.

За извършваните услуги, визовият център взема фиксирана такса за обслужване (допълнително към консулската такса, установена в съответствие с действащите тарифни указания).

В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru.

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

От 1 юни 2007 година в съответствие с Договора между Руската Федерация и Европейската общност за облекчено издаване на визи на граждани на Руската Федерация и Европейския Съюз, на гражданите на България и ЕС наред с досега действащия начин  за издаване /въз основа на покани от ФМС на РФ и според указанията на МВнР на РФ/, визи могат да се оформят и чрез преки обръщения от страна на приемащи организации в Русия и  физически лица.

За членове на официални делегации, които на основание официална покана, изпратена до Руската Федерация или България, вземат участие в официални срещи, консултации, преговори или програми за обмен, а също в мероприятия, провеждани на територията на Руската Федерация от междуправителствени организации, е необходимо писмо, издадено от компетентен орган на Руската Федерация, потвърждаващо, че заявителят е член на делегацията, идваща на територията на РФ за участие в указаните мероприятия, придружено с копие от официалната покана;

за предприемачи и представители на предприемачески организации – писмено обръщение на официална бланка с указване на юридическия адрес и данъчния номер на приемащото юридическо лице, компания, организация, предприятие, учреждение или техни филиали, държавни и местни органи на властта на Руската Федерация, организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на Руската Федерация или на територията на една от държавите- членки на Европейския съюз;

за шофьори, осъществяващи международни пътнически и товарни превози между Руската Федерация и България – писмено обръщение от националната асоциация на превозвачите в България, от Руската компания, осъществяваща международни автотранспортни превози с указание на целта, продължителността и честотата на извършваните пътувания;

за журналисти- удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация и потвърждаващ, че лицето се явява професионален журналист, а също документ, издаден от работодателя, потвърждаващ, че цел на пътуването се явява изпълнението на журналистическа задача /командировъчно удостоверение/;

за лица, участващи в научни, културни или творчески дейности, в това число университетски и други програми за обмен – писмено обръщение на официална бланка с указание на юридическия адрес и данъчния номер на приемащата организация за участието в такава дейност;

за ученици, студенти, аспиранти и съпровождащите ги преподаватели, отиващи на обучение /краткосрочно/ или на учебен стаж, в това число в рамките на програми за обмен или за друга, отнасяща се към обучението дейност – писмено обръщение на официална бланка с указание на юридическия адрес и данъчния номер или свидетелство за записване в приемащия университет, академия, институт, колеж или училище, или студентска карта, или свидетелство за зачисляване към съответния курс, който ще бъде посещаван;

за участници в международни спортни мероприятия и съпровождащите ги професионални лица – писмено обръщение на официална бланка с указание на юридическия адрес и данъчния номер на приемащата организация – компетентни органи, национални спортни федерации на Руската Федерация или Олимпийския комитет на Руската Федерация;

за участници в официални програми за обмен между побратимени градове – писмено обръщение на главните администрации /кметове/ на такива градове в България /оригинал/ и в Русия /копие/;

за близки роднини на български граждани, живеещи законно на територията на Руската Федерация – съпрузи, деца /включително приемни/, родители / включително опекуни и попечители/ - нотариално заверено писмено обръщение от канещите ги български граждани;

за лица, посещаващи военни и граждански гробове – официален документ, потвърждаващ наличието на гроб и неговата съхранност, а също роднинското или друго отношение на заявителя към погребания;

Писмените обръщения, указани в т. 1 от настоящия член, трябва да съдържат следните сведения: 

 • за поканеното лице – име, фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, номер на документа, удостоверяващ личността му, срок и цел на пътуването, брой излизания, имена на непълнолетни деца, придружаващи поканеното лице;
 • за канещото лице – име, фамилия и адрес;
 • за канещото юридическо лице, компания или организация – пълното наименование на юридическото лице, адрес, а също така: ако обръщението е отправено от организация – име и длъжност на лицето, подписало обръщението, данъчния номер на организацията.

Срокът за разглеждане на молби за визи по преки обръщения от Руски организации е 10 календарни дни.

Към всички видове покани кандидатът за получаване на Руска виза трябва да приложи копие от паспорта си и да представи медицинска застраховка, покриваща не по-малко от 30 000 Евро, действителна за територията на РФ.

Многократна виза се издава въз основа на писмени покани в оригинал и само при наличието на посещения в РФ през последните 12 месеца! 

Для подачи документов на оформление российской визы рекомендуем Вам обратиться в Визовый центр, расположенный по адресу: г. Русе, ул. Ниш, 48, адрес в сети Интернет: http://russia-visacentre.com/en/visa/bulgaria/russia

Визовые центры официально уполномочены принимать, обрабатывать и передавать для рассмотрения в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации документы на оформление виз, включая консульские сборы, от физических лиц и различных компаний и организаций (в т.ч. турагентств), а также выдавать паспорта с готовыми визами. Сотрудники визовых центров консультируют заявителей по вопросам, связанным с заполнением визовой анкеты, необходимому комплекту документов для получения визы, порядку и срокам получения визы и т.п.

Окончательное решение о выдаче или об отказе в выдаче виз принимаются непосредственно российскими дипломатическими представительствами и консульскими загранучреждениями.

Кроме того, минуя визовый центр, принимаются документы на оформление по обращению МИД Болгарии (в т.ч. гостям работающих в России сотрудников болгарских диппредставительств и консульских загранучреждений), а также членам официальных делегаций РБ, направляющихся в РФ на основании приглашения российских органов государственной власти.

Все компании и организации, включая турагентства и другие фирмы-посредники, занимающиеся оформлением российских виз для своих клиентов (независимо от цели их въезда в Россию), должны обращаться по вопросам получения российских виз только в визовые центры.

За свои услуги визовый центр взимает фиксированный сервисный сбор в сумме 50 бол.левов (дополнительно к консульскому сбору, установленному в соответствии с действующими тарифными указаниями).

Если у Вас есть претензии к работе визового центра либо предложения по ее совершенствованию, Вы можете их направить на электронный адрес консульского отдела Посольства Российской Федерации в Болгарии: sofia@cons.russia.bg . Ваш запрос будет обязательно рассмотрен и на него будет дан исчерпывающий ответ.

В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru.

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Туристическа виза се издава за срок от 1 месец на чужд гражданин, влизащ на територията на Руската Федерация като турист. Обикновената туристическа виза може да бъде еднократна или двукратна. Многократна туристическа виза не съществува. Двукратността на визата трябва да бъде отразена в туристическите документи, като се включат точните дати на 1-ия и 2-я вход/изход от страната.

За получаване на туристическа виза е необходимо да представите във Визовый центр следните документи:

 • Паспорт
 • Ксерокопие на паспорта
 • Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
 • Една снимка /цветна, с размери 3,5 х 4,5 см/
 • Потвърждение от руската туристическа фирма за настаняване в хотел по установен формуляр
 • Оригинал на договор за оказани туристически услуги, сключен с чуждестранна туристическа фирма или със задгранично представителство на руска туроператорска фирма /ваучер/.

Полица за медицинска застраховка, действаща на територията на Руската Федерация за целия срок на пребиваване и на застрахователна сума не по-малка от 30 000 Евро.

Обръщаме внимание на излизащите, че при преминаване границата на Руската Федерация трябва да носят със себе си не само паспорт с туристическа виза, но и обратен билет с посочена дата на излитане, ваучер с потвърждение за резервация и платени услуги и средства за пребиваване в РФ. В отделни случаи консулът има право да изиска от кандидата за виза да представи билетите и документите, удостоверяващи финансовата му състоятелност, в момента на подаване на документите за виза.

Консулската такса за оформяне на виза е 70 лева /срокът за разглеждане на молбата за виза е 10 дни/ или 140 лева /срокът за разглеждане е 3 работни дни/. 

В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013 г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru.

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Работна виза се издава на чужди граждани, пристигащи в Руската Федерация с цел осъществяване на трудова дейност само след покана, издадена от Федералната миграционна служба на Руската Федерация.

За издаването на работна виза е необходимо да се представят във Визовый центр следните документи:

 1. паспорт;
 2. ксерокопие на паспорта;
 3. една цветна снимка с размери 3,5х4,5 см;
 4. попълнена визова анкета (формулярът е достъпен на адрес: https://visa.kdmid.ru);
 5. покана на бланка от Управлението на МВР на Русия по миграционни въпроси – в оригинал;
 6. медицинска застраховка за времето на престоя (с покритие не по-малко от 30 000 Евро);
 7. документ за изследване за СПИН (AIDS)- при престой в страната над 3 месеца.

Паспортът трябва да бъде валиден минимум година и половина (1,5г.) от момента на получаване на руската виза.

Консулските такси за издаване на визи са:

 • За еднократна работна виза - 75 USD (при срок за разглеждане на молбата за виза  10 работни дни) или 150 USD (при срок за разглеждане на молбата за виза  3 работни дни).
 • За двукратна и многократна виза – 105 USD (при срок за разглеждане на молбата за виза  10 работни дни) или 210 USD (при срок за разглеждане на молбата за виза  3 работни дни) .

В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013 г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru.

При подаване на документите за виза във Визовый центр заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Визата за шофьори, осъществяващи товарни превози, може да бъде еднократна или двукратна за срок до 90 дни. Многократна виза за срок до 1 година се оформя при наличието на предишни посещения в РФ през последните 12 месеца. С многократната шофьорска виза престоят в РФ може да бъде не повече от 45 дни за половин година.

За оформяне на шофьорска виза е необходимо да представите във Визовый центр следните документи:

 • Паспорт
 • Ксерокопие на паспорта
 • Една снимка
 • Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
 • Нотариално заверено копие на шофьорската книжка
 • Нотариално заверено копие на трудовия договор, сключен между шофьора и транспортното предприятие.
 • Оригинално писмо от асоциация на български предприятия, осъществяващи международни превози с молба за оформяне на виза.
 • Нотариално заверен документ, задължаващ шофьора да анулира визата си в случай, че прекрати трудовия договор с работодателя си /при оформянето на годишна многократна виза/.

Срокът за оформяне на визата е 10 дни.

Освен това шофьор може да получи виза въз основа на покана, оформена пред органите на ФМС на Русия. За целта е необходимо да се представят във Визовый центр следните документи:

 • Паспорт
 • Ксерокопие на паспорта
 • Една снимка
 • Попълнена визова анкета
 • Оригинална покана на бланка на ФМС на РФ

В този случай оформянето на виза може да бъде съкратено до 3 или по-малко работни дни.

Консулската такса за оформянето на виза е 70 лева /със срок за разглеждане на молбата за виза 10 дни/ или 140 лева /при оформянето на виза въз основа на покана от ФМС и срок за разглеждане до 3 работни дни/.

В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru.

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Делова виза се издава на чужд гражданин, идващ в Руската Федерация с делова цел. Деловата виза може да бъде еднократна или двукратна за срок от 90 дни или многократна със срок до 1 година. Непрекъснатото пребиваване на чужд гражданин на територията на Руската Федерация с делова многократна виза до 1 година не може да надвишава 90 денонощия в течение на всеки период от 180 дни.

За оформяне на делова виза трябва да представите във Визовый центр следните документи:

 • Паспорт
 • Ксерокопие на паспорта
 • Една снимка
 • Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
 • Оригинална покана на бланка от МВнР или от ФМС на Русия

Като основание за издаване на виза може да бъде представено писмено обръщение, оформено на официална бланка с указание на юридическия адрес и данъчния номер на  руското юридическо лице, компания, организация, предприятие, учреждение, държавни и местни органи на РФ, организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на Руската Федерация с покана към съответния чужденец. Допълнителните изисквания към такива обръщения и редът за подаване на документи за виза са изложени в раздела „Облекчен ред за издаване на визи”.

Основание за издаване на виза може да бъде и телексно указание на Консулския Департамент на МВнР в Русия изпратено до консулския отдел по каналните връзки на МВнР.

Непрекъснатият престой на чужд гражданин на територията на Руската Федерация с многократна делова виза за срок от 1 една година не може да надвишава 90 денонощия в течение на всеки период от 180 дни.

Консулската такса за оформяне на виза е 70 лева /срокът за разглеждане на молбата за виза е 10 дни/ или 140 лева / при разглеждане за 3 работни дни/.

В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru.

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Тип на визата: делова, еднократна.
Срок на действие: до 90 дни.
Срок за издаване: 10 работни дни.
Цена: 35 евро (в български левове), при издаване на виза в срок от 3 дена – 70 евро.

Необходими документи за издаване на виза:

 1. Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
 2. Една цветна снимка 3,5x4,5 см.
 3. Международен паспорт + ксерокопие на страницата от паспорта, на която са снимката, трите имена и датата на раждане.
 4. Копие от медицинска застраховка.
 5. Журналистическа карта.
 6. Командировъчно удостоверение или писмо от работодателя до Посланика на Русия в България с молба да бъде издадена виза на журналиста (трите имена, дата, месец и година на раждане, номер на международния паспорт). В командировъчното удостоверение (или в писмото) задължително трябва да бъде отбелязано следното:
 • срок за пребиваване в Руската Федерация (дата: от...до...);
 • градовете, конто журналист има намерение да посети;
 • цел на командировката (отразяване на конкретно мероприятие …, репортаж на тема…; интервю с…и пр.)

Ако в командировъчното удостоверение или в писмото до Посланика на Русия не са отразени всички горепосочени данни, документите за виза няма да се приемат.

В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013 г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru.

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Учебна виза се издава на чужд гражданин, идващ на територията на Руската Федерация за обучение в образователно учреждение въз основа на покана със срок на действие до 3 месеца с възможност за последващо удължаване от териториалните органи на Федералната миграционна служба на Руската Федерация, според мястото на миграционна регистрация по местопребиваване, чрез издаване на многократна виза за целия срок на договора за обучение, сключен в съответствие със законодателството на  Руската Федерация в областта на образованието, но за не повече от 1 година за всяка следваща виза.

За получаване на учебна виза е необходимо да представите във Визовый центр следните документи:

 • Паспорт
 • Ксерокопие на паспорта
 • Една снимка
 • Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
 • Оригинална покана на бланка на ФМС на Русия

За краткосрочно обучение в Русия / курс, стаж, семинар/ като основание за издаване на виза може да бъде представено писмено обръщение от руското учебно заведение, оформено според изискванията, изложени в раздел „Облекчен ред за издаване на визи”.

Паспортът трябва да е валиден не по-малко от 1,5 от началото на действието на визата.

Българските граждани са освободени от консулска такса при издаването на учебни визи.

В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru.

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Частна виза се издава за срок до 3 месеца на чужди граждани, идващи в Руската Федерация с цел гостуване въз основа на покана от Федералната миграционна служба на РФ за вход в Руската Федерация, оформена по молба на гражданин на Руската Федерация или от чужд гражданин, получил „вид на жителство” в Руската Федерация. Частна виза за влизане на територията на Руската Федерация се издава също на чужд гражданин при необходимост от екстрено лечение. Обикновената частна виза може да бъде еднократна или двукратна.
 За оформяне на частна виза е  необходимо да представите във Визовый центр следните документи:

 • Паспорт
 • Ксерокопие на паспорта
 • Една снимка
 • Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
 • Оригинална покана на бланка на ФМС на Русия

Частните визи се издават за срок не по-дълъг от 90 /деветдесет/ дни.

Консулската такса за оформянето на виза е 70 лева /срок за разглеждане на молбата 10 дни/ или 140 лева /срок за разглеждане 3 работни дни/.

Частна виза / по молба от граждани на РФ, които нямат адресна регистрация в Русия и са на постоянна консулска регистрация в Посолството на РФ в България/.

Този тип виза се издава на близки роднини /деца, съпруг/съпруга и родители/ на гореуказаната категория граждани на РФ за срок до 3 месеца по тяхна молба пред Посланика на Русия  в България /срокът за разглеждане на молбата е не по-малко от 10 дни/. При това в консулския отдел трябва да бъдат представени оригинали и копия на актове за раждане, брак, действителни паспорти /плюс копия/ на гражданина на РФ и на канещото лице, негова снимка, попълнена визова анкета и медицинска застраховка /копие/ с покритие не по-малко от 30 000 Евро. Застраховката трябва да бъде сключена до подаването на документите за виза и да е валидна за целия предполагаем период на пътуването.

Консулската такса за оформяне на визата е 70 лева /срокът за разглеждане на молбата за виза е около 14 дни/.

В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013 г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru.

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Хуманитарна виза се издава на чужд гражданин, идващ в Руската Федерация с цел осъществяване на научни, културни, обществено-политически, спортни или религиозни контакти, поклонничество, благотворителна дейност или доставка на хуманитарна помощ. Обикновената хуманитарна виза може да бъде еднократна или двукратна за срок до 3 месеца или многократна за срок от 1 година.

За оформянето на хуманитарна виза е необходимо да представите следните документи:

 • Паспорт
 • Ксерокопие на паспорта
 • Една снимка
 • Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
 • Оригинална покана на бланка на ФМС или на МВнР на Русия

Като основание за издаване на виза може да представите оригинал на писмено обръщение от руска организация, участваща в хуманитарна дейност с покана към конкретния чужденец, оформена съгласно изискванията, изложени в раздел „Облекчен ред за издаване на визи”.

Основание за издаване на виза може да бъде и телексно указание от Консулския Департамент на МВнР на Русия, изпратено в консулския отдел по каналните връзки на МВнР.

Общият срок на пребиваване на чуждия гражданин на територията на Руската Федерация с многократна хуманитарна виза за 1 година не може да надвишава 90 дни  в течение на всеки период от 180 дни.

Българските граждани са освободени от консулска такса при издаването на хуманитарна виза.

В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013 г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru.

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Транзитна виза се издава на чуждестранен гражданин с цел транзитно преминаване през територията на Руската федерация или с цел евакуация на чужд гражданин, пристигнал в Руската Федерация по ред, не изискващ получаването на виза /пътници на круизни транспортни средства, граждани на страни, с които Руската Федерация има съглашения за безвизово влизане, и пътници, извършващи безвизов транзит до 24 часа/. Транзитната виза се издава за срок до 10 дни. Консулските учреждения на Руската Федерация, намиращи се извън пределите и, имат право да издават само двукратни транзитни визи.

За получаването на транзитна виза е необходимо да представите във Визовый центр следните документи:

 • Паспорт с виза за съответната по маршрута държава /ако такава виза е необходима/
 • Ксерокопие на паспорта
 • Попълнена визова анкета https://visa.kdmid.ru
 • Една снимка
 • Билети за пътуване с потвърдени дати на влизане и излизане от Руската Федерация.

Транзитна виза на чужд гражданин, пътуващ през територията на Руската Федерация към друга държава с въздушен транспорт, се издава за срок не по-дълъг от 3 дни. За чужд гражданин, извършващ директен полет над територията на Руската Федерация, транзитна виза не се изисква.

Транзитна виза на чужд гражданин, пътуващ през територията на Руската Федерация към друга държава с лекотоварно автотранспортно средство, се издава за срок, необходим за транзитно преминаване по най-краткия маршрут. Указаният срок се определя предвид пробег за денонощие от 500 км.

Консулската такса за оформянето на виза е 70 лева /срокът за разглеждане на молбата за виза е 10 дни/ или 140 лева /срок за разглеждане 3 работни дни/.